Purchase report

1. Purpose
 Giúp quản lý theo dõi và nắm bắt được tình hình mua hàng hóa, nguyên vật liệu chi tiết tới từng lần mua, biết được hàng hóa nào mua về bán chạy, giá cả ra sao, nhà cung cấp nào là nhà cung cấp chính,…

2. Các bước thực hiện

Để xem các báo cáo mua hàng, thực hiện các thao tác sau:
1. Chọn Báo cáo\Mua hàng, mặc định hệ thống sẽ hiển thị báo cáo Sổ nhập hàng.

2. Nếu muốn xem báo cáo khác:

  • Nhấn Chọn báo cáo.
  • Chọn tên báo cáo và kỳ báo cáo muốn xem, nhấn Đồng ý.

❖ Xem danh sách các báo cáo mua hàng:

  • Phần mềm CUKCUK.VN cung cấp các báo cáo mua hàng sau:
STT Tên báo cáo Ý nghĩa
1 Sổ nhập hàng Giúp quản lý nhà hàng theo dõi các lần mua hàng hóa, nguyên vật liệu để biết ngày nào đã nhập các mặt hàng gì, giá trị hàng nhập bao nhiêu
 2 Mua hàng theo nguyên vật liệu Giúp quản lý nhà hàng theo dõi tình hình mua hàng theo từng loại hàng hóa để biết hàng hóa mua về có phù hợp với tình hình bán hàng không, hàng hóa nào mua nhiều trong kỳ
 3 Mua hàng theo nhà cung cấp Giúp quản lý nhà hàng theo dõi tình hình mua hàng theo từng nhà cung cấp để biết nhà cung cấp nào là đối tác chính, thương lượng giá mua nếu doanh số mua cao
Updated on 19/09/2022

Was this article helpful?

Related Articles